rue de Pascale 62-70/Lalaing 51-57/Toulouse 53-57, en enquête du 25 mai au 8 juin 2018

Publié le : 24 Mai 2018

PERMIS D’URBANISME PERMIS D’ENVIRONNEMENT ART.175 PU/SV D264/2018 PE/MV T44/2018 STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING MILIEUVERGUNNING
Le projet suivant est mis à l’enquête publique. Cet avis ne préjuge en rien de la décision de la Ville sur ledit dossier. Het volgende project wordt aan openbaar onderzoek onderworpen. Deze kennisgeving houdt geen oordeel in van de Stad aangaande dit dossier.
Adresse du bien : Rue De Pascale de 62 à 70 / Rue Jacques de Lalaing de 51 à 57 / Rue de Toulouse de 53 à 57 Adres van het goed : De Pascalestraat van 62 tot 70 / Jacques de Lalaingstraat van 51 tot 57 / Toulousestraat van 53 tot 57
Identité du demandeur : Pacification Construction V.Z.W. Identiteit van de aanvrager : Pacification Construction V.Z.W.
Objet de la demande (nature de l’activité principale) : PERMIS D’URBANISME (D264/2018) démolir 4 maisons dans la rue De Pascale et construire 2 bâtiments plurifamiliale (46 appartements le long de la rue J. de Lalaing et 39 appartements le long de la rue De Pascale), un garage en sous-sol (89 emplacements) et 2 commerces PERMIS D’ENVIRONNEMENT (T44/2018) l’exploitation des installations suivantes : Onderwerp van de aanvraag (aard van de hoofdactiviteit) : STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (D264/2018) slopen van 4 woningen in de De Pascalestraat en bouwen van 2 meergezinswoningen (46 appartementen langs de J. de Lalaingstraat en 39 appartementen langs de De Pascalestraat), een ondergrondse parkeergarage (89 parkeerplaatsen) en twee commerciële ruimten MILIEUVERGUNNING (T44/2018) de uitbating van de volgende inrichtingen :
40 A une chaudière au gaz (125 kW) 40 A een gasketel (125 kW)
40 A une chaudière au gaz (125 kW) 40 A een gasketel (125 kW)
68 A un parking couvert (89 véhicules) 68 A een overdekte parking (89 voertuigen)
Fichiers:
 1. 04PUFD660482_AFFEPM_21___818320980
 2. D 264 2018 Aanvraag
 3. D 264 2018 Advies van de DBDMH
 4. D 264 2018 Axonometrie
 5. D 264 2018 Bekendmaking+ Ar
 6. D 264 2018 Document met betrekking tot het verkennend –
 7. D 264 2018 Eigendomsattest
 8. D 264 2018 EPB voorstel
 9. D 264 2018 Foto’s
 10. D 264 2018 ligging
 11. D 264 2018 Milieueffectenverslag
 12. D 264 2018 Nota tav stedenbouwkundige lasten
 13. D 264 2018 Nota
 14. D 264 2018 Statistiek
 15. D 264 2018 Synthesedocument
 16. D 264 2018 Verklarende nota van de aanvraag
 17. D 264 2018 Aanvraag tot Advies van het college
 18. D 264 2018 Bekrachtiging haalbaarheidsstudie alternatieve-
 19. D 264 2018 Foto reportage
 20. D 264 2018 List van bruto-vloeroppervlakten
 21. D 264 2018 Ontvangstbewijs van volledig dossier
 22. D 264 2018Beschrijven nota en fiche brandpreventiemaatregelen
 23. D264 2018 AKKOORD EFFECTENVERSLAG

En direct du blog